Om Fekting

Fransk-norsk ordlisteFransk-norsk ordliste for fekting

 

Fransk Norsk
Abandonner Gi opp (trekke seg)
Abstention Avstår (manuell dømming)
Accident Ulykke
Accumulator Batteri (strømkilde)
Action simultané Samtidig aksjon
Adversaire Motstander
Agrément, approbation Godkjenne, være enig
Allez Start, begynn
Annulée! Annulert, støt underkjent
Annuler, refuser Annulere, refusere
Appareil (Melde)Apparat
Application Anvendelse
Aprés hale Etter halt
Arbitre Dommer
Arme Våpen
Arme d’estoc Støtvåpen
Armement Bevæpning
Arrondi Avrundet
Assault treningskamp (uten støttelling)
Asseseurs Meddommer/Sidedommer
Attaque Angrep
Attaque de gauche Angrep fra venstre
Attaque en deux temps Angrep i to tempo
Attribution d’une touche Utdeling/tildeling av et støt
Au-dessous Lavt/nedenfor
Au-Dessus Høyt
Avertissement Advarsel
Barrage Omkamp
Bas Strømper (Lang)
Battement Slag
Battez Slå
Bavette Maskeskjegg
Belle Skillekamp
Bord Kant
Bousculer Knuffe, puffe
Bouton Knopp (i spissen)
Broches de contact Kontakt (på kroppsledning)
Brutalement Brutalt
Brutalité Voldsomhet
Câble Kabel
Captaine d’equipe Lagkaptein
Championats Mesterskap
Chanfrain Avfasing
Change de côté Bytte side
Changer Bytte
Chausette Strømpe (kort)
Chronomêtreurs Tidtaker
Classement des équipes Seeding eller ranking av lag
Code disciplinaire Disiplinære bestemmelser
Col Krage
Combat Strid, kamp
Compat rapproché nærkamp
Combattre Kjempe (stride)
Comité organisateur Organisasjonskommité
Commutation de peine Endring av straff
Composition des équipes Lagsammensetning
Contre-attaque Motangrep
Contre-taille Fremre tredjedel av sabelens overside
Coquille Parerplate, skål
Corps-à-corps Sammanstøt, «kropp mot kropp»
Coulé Smygende berøring med klingan
Coup d’arrêt Kastestøt (hugg)
Coup de temps Tempostøt (hugg)
Coup double / simultané Dobbelstøt, Samtidig støt
Coup droit
Coup droit Rett støt
Coup / touche Støt
Coup lancé Støt igangsatt før halt
Couper Løfte egen spiss over motstanderens
Couronne Krone
Course de la pointe Slaglengde (spissens)
Courtois Høvelig, passende
Coussin Pute
Cuivre Messing
Culotte Bukser (korte)
Dangereux Farlig
Décision Beslutning
Decrochage Utkoppling
Défaillance eller panne Feil (=fungerer ikke)
Défaite Nederlag
Défaite (D) Tap
Défense Forsvar
Dégagement Frigjøring fra engagement (klingekontakt)
Dehors de Utenfor
Déoxyder Pusse
Départager Særskilte
Déplacement Forflytting
Deux à trois 2-3
Deux mètres To meter (varselslinje)
Direction Ledelse (styring)
Directoire technique Stevneledelse
Doigt Finger
Dos Rygg
Doublé Finte og unvikelse av sirkulær parade
Douteux (om støt:Douteuse) Tvilsom
Droitier Høyrehåndsfekter
Durée du combat Fektetid, varighet på kamp
Elève Elev
Elimination Utslaging
Elimination directe Direkt utslaging
Embase Hylse
En bon temps I god (riktig) tid
En finale Til slutt (siste frasen)
En Garde! Gardstilling, i gard
Engagement Klingekontakt
Engagez! Søk klingekontakt
Enquête Undersøkelse
Enrouleur Oppruller
Enseignement Undervisning
Entrainement Trening
Enveloppement Føring av motstanders klinge til en annen linje og tilbake
Epée Kårde
Epéeiste Kårdefekter
Epreuve individuelle Individuell konkurranse
Epreuve par équipes Lagkonkurranse
Épreuves Konkurranser
Equipement Utstyr, utrustning
Escrimeur, tireur Fekter, deltaker
Escrimeuse Kvinnelig fekter
Esprit sportif Sportsånd
Esquive Unviking
Etes-vous prêts? (damer: prêtes) Er dere klare?
Etre chargé Være ansvarlig
Etre disqualifié Bli diskvalifisert
Etre exclu Utelukkes
Etre suspendu Suspenderes, diskvalifiseres
Expulsion Utvises
Extension Utstekning
Fausse-attaque Skinnangrep, falskt angrep
Faute (de) Feil (av)
Faux eller erreur Feil (generelt)
Fédération International d’Escrime (F.I.E) Det Internasjonale Fekteforbundet
Feinte Finte
Fente Utfall
Feuille de poule Puljeskjema, protokoll
Fiche de branchement Stikkontakt
Fil de corps Kroppsledning
Fini Slutt
Flanc Flanke
Flêche Løpeangrep, fleche
Fleuret Florett
Fleurettiste Florettfekter
Flexibilité Fleksibilitet, bøyelighet
Formule d´organisation Organiseringsformel, måten å organisere konkurransen
Formule mixte Blandet system
Frais Bekoste (men også: Fersk, Frisk)
Franchir Overskride
Froisser la lame Stryke langs klingen
Gabarit Mal for våpenkontroll
Gant Hanske
Gaucher Venstrehånsfekter
Généralités Almenne bestemmelser
Genoux Kne
Grace Nåde
Habillement Bekledning
Halte Halt, stopp
Indice Indeks
Infraction Brudd
Injonction Tilsigelse
Interdire Forby
Inviter Blotte seg, åpne seg, invitere
Juge Sidedommer / gulvdommer
Juge de terre Gulvdommer
Juge(s) Dommer(e)
Jugement Bedømning / avgjørelse
Juger Dømme
Lame Klinge
Lancé Igangsatt, startet
Largeur Bredde
Lecon Leksjon
L’expiration du temps Tidens utløp
Liement Føre motstanderens våpen over i en annen linje
Ligne Linje
Ligne d’avertissement Varsellinje
Ligne de mise en garde Gardlinje (to meter fra midten på pisten
Limite alliére Bakre genseningslinje
Limite arrière Bakre grense
Limite latérale Sidegrense, sidelinje
Lisse (glissant) Gli (glatt)
Longeur Lengde
Main Hånd
Maître d’armes Fektemester/Fektetrener
Mal parée Ikke god nok parade (-> treff)
Manche Arm
Marchez Skritt framover
Marqueurs Markører
Martingale Håndrem
Masque Maske
Match Kamp med støttelling
Matérialité Svensk; Befintlighet
Matière rigide Hard materiale
Merci Takk
Mettre en état Sette i stand, ordne, fikse
Mouvement tournant Snuing, vending
Ne pas terminer Avbryte (en konkurranse)
Non valable Ugyldig
Note préalable el. Régle fondamentale Forutsetning, grunnregel
Officiel Funksjonær
Opposition Opposisjon, dekking med klingekontakt
Ordre des matches Kamporden
Pantalon Bukser (lange)
Parade Parade, fange opp motstanders klinge
Parade circulaire Sirkelparade
Parade directe Møtende parade
Parée Parert
Participer Delta
Pas de touche Ikke støt/treff
Passage (au tour suivant) Gå videre (til neste runde)
Passata di sotto Dukke
Passé, Passer Forbi/passert, passere
Peinture Farge
Pénaliser Straffe
Perdant taperen
Personnel auxiliaire Hjelpepersonell
Perte de terrain Tap av terreng
Piste Fektebanen, kampplassen
Plancher Gulv
Plaqué Stag med flatsiden, treff som ikke har nok «spiss»
Plastron protecteur Sikkerhetsvest
Poids Vekt
Poignée Håndtak
Pointe d’arrêt Spiss
Pommeau Knopp
Poule Pulje, gruppe der alle fekter mot alle
Prescription Forskrift
Presentation à l’heure Punktlighet
Presser Presse, trykke
Pression du ressort Fjærmotstand
Prêt Klar(e)
Principe de la nationalité Nasjonalitetsprinsipp
Prise de fer Binding, ta motstanders klinge
Professeur d’escrime Fektelærer
Profondeur Dyp
Programme horaire Tidtabell, tidsprogram
Promulgation Registrering
Protègé- poitrine Brystbeskyttelse
Quitter la piste Forlate, gå av pisten
Réclamation Klage, protest
Refus d’une touche Tap av støt
Rembourrage Stopping
Remise Forsettelse/forlengelse av angrep
Remise de peine Redusering av straff
Rencontre Lagkamp
Reprise Fornyet angrep
Résistance maximum Største motstand
Responsabilité Ansvar
Ressort Fjær
Riposte Offensiv etter parade, svarstøt
Rompez Skritt bakover
Rupture Avbrudd
Saisir Ta, konfiskere
Salle d’armes Fektesal
Saluter Hilse
Sanction el. pénalité Sanksjon, straff
Sécurité Sikkerhet
Sensibilité Følsomhet
Signal acoustique Lydsignal
Signal lumineux Lyssignal
Simultanément Samtidig
Sortie accidentelle Ufrivillig forlate pisten (ved et uhell)
Source de courant Strømkilde
Spectateur Tilskuer
Sur la marche I steget, under marsjen
Sur la préparation d’attaque I angrepsforberedelsen
Surveiller Overvåke
Suspension temporaire Midlertidig utestengelse
Table pour appareil Apparatbord
Tableau Utslagstablå
Tac au tac Slag i slag (ved passering eller overskridelse av sidegrense)
Taille Egg (framside på våpen, eller midje, liv
Tapis (métallique) Metallmatte, pist
Tension Motstrekk (motangrep)
Terrain Grense, kampplass
Terrain gagné Vunnet terreng
Terrain perdu Tapt terreng
Tête Hode, eller først
Tirage au sort Loddtrekning
Tireur Deltaker
Touche Treff
Touché Truffet
<Touché à droite!/TD> Høyre (fekter) truffet
Touché à gauche! Venstre (fekter) truffet
Touche annulée Støt annulert
Touches donnés (TD) Avgitt støt
Touches recues (TR) Mottatte støt
Tournoi Turnering
Trois à quatre (Stillingen er) 3-4
Trois partout (Stillingen er) 3-3
Tromper Unnvike sirkelparade
Victoire (V) Seier
Violence Voldelig, voldsom